Keeps you sailing!

SHOE, RITA WOMEN 36/6 NAVY
Item #: CD40036
On Order
Store: $61.50 / PR
Online: $55.35 / PR

SHOE, RITA WOMEN 37/6 1/2 NAVY
Item #: CD40037
On Order
Store: $61.50 / PR
Online: $55.35 / PR

SHOE, RITA WOMEN 38/7 1/2 NAVY
Item #: CD40038
On Order
Store: $61.50 / PR
Online: $55.35 / PR

SHOE, RITA WOMEN 39/8 1/2 NAVY
Item #: CD40039
On Order
Store: $61.50 / PR
Online: $55.35 / PR

SHOE, RITA WOMEN 40/9 NAVY
Item #: CD40040
On Order
Store: $61.50 / PR
Online: $55.35 / PR

SHOE, RITA WOMEN 41/9.5 NAVY
Item #: CD40041
On Order
Store: $61.50 / PR
Online: $55.35 / PR

Site Info
Customer Service
Company Info
Account Info